Igor’ S. Ulukhanov. Gonitel’. Gubitel’. Muchitel’. Razoritel’
Russian Speech. 2019. № 1, Pages. 88 - 98